AVR 따라하기 > WS2812B [1개]- 테스트 - AVRstudio

인기검색어 > 아두이노 센서 ATMEGA128

최신글 질문게시판 동영상강좌 가입하기

▼ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▼

▲ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▲

BASIC4MCU > AVR 따라하기

2015년 강좌 | WS2812B [1개]- 테스트 - AVRstudio

페이지 정보

작성자 키트 작성일17-08-23 16:48 조회3,438회 댓글0건

본문

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
#define F_CPU 16000000UL // 16 MHz
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
//
#define nop2 {asm volatile(" NOP "); asm volatile(" NOP ");}
#define nop8 {nop2; nop2; nop2; nop2;}
//
#define ws2812b_1  PORTB|=4  //PORTB.2
#define ws2812b_0  PORTB&=~4 //PORTB.2
//
void byte_out(unsigned char d){
    unsigned char i;
    for(i=0;i<8;i++){
        if(d&0x80){ ws2812b_1; nop8; ws2812b_0; } 
        else      { ws2812b_1; nop2; ws2812b_0; }
        d<<=1
    }
}
//
int main(void){
   int a,b,c;
   unsigned char r,g,b;
    DDRB=4;
    //
    while(1){
        for(a=0;a<256;a++){
          for(b=0;b<256;b++){
            for(c=0;c<256;c++){
              g=(unsigned char)b; r=(unsigned char)a; b=(unsigned char)c;
              byte_out(g);        byte_out(r);        byte_out(b);
              _delay_ms(10);
            }
          }
        }
    }
}
cs

돌려보지 않은 것이니 테스트 해 본분이 계시면 동작여부를 댓글로 적어주세요^^


댓글 : 0

조회수 : 3,438

등록된 댓글이 없습니다.

게시물 검색

AVR 따라하기 목록

게시물 검색


Privacy Policy
MCU BASIC ⓒ 2017
PC버전